Get Adobe Flash player

INFORMACJA O PRZETWARZANYCH DANYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1) informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MED-STAR Sp. z o. o., ul. Radomska 35, 27-200 Starachowice, NIP: 6642035635, kontakt pod adresem email: biuro@med-star.pl lub telefonem: 41 275 64 30.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Paweł Żłobecki zlobecki@wp.pl
 3. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a w szczególności:
 4. realizacji usług na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 633) – zgodnie z 6 ust. 1 lit. b RODO
 5. realizacji usług na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1876) – zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 6. przeprowadzenia wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich przeprowadzanych na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę, na podstawie art 229 § 4a ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 1510) – zgodnie z 6 ust. 1 lit. b i c RODO
 7. dochodzenia lub zabezpieczenia swoich roszczeń finansowych – zgodnie z 6 ust. 1 lit. f RODO
 8. wypełnienia obowiązku prawnego Administratora wynikającego z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości – zgodnie z 6 ust. 1 lit. c RODO
 9. W związku z przetwarzaniem danych w celach określonych w pkt 3 Pani/Pana dane będą udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych. Odbiorcami Pani/Pana danych będą:
 10. Pani/ Pan jako strona, Pani/Pana Pełnomocnicy,
 11. Podmioty, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia na gruncie art. 28 RODO,
 12. Podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 13. Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 3 celów przetwarzania, okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.

 1. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 2. prawo dostępu do swoich danych osobowych,
 3. prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 4. prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 5. prawo do usunięcia danych,
 6. prawo do przenoszenia swoich danych,
 7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Uwaga: pozytywne rozpatrzenie Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub prawa do przeniesienia danych musi być zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

 1. W przypadku przetwarzania danych w oparciu o zgodę, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:
 4. dobrowolne, lecz konieczne celem załatwienia sprawy,
 5. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej, wyłącznie podmiotom zatwierdzonym odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej.
 6. Zaumatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zaumatyzowany i nie będą profilowane.